...


ശ്രീനാരായണഗുരു ഓപ്പൺ സർവകലാശാലയുടെ പ്രഥമ പി. ജി. ,ഒന്നാം സെമെസ്റ്റർ എം എ. ഇംഗ്ലീഷ് / മലയാളം (2022 അഡ്മിഷൻ) പരീക്ഷകളുടെ ഫലപ്രഖ്യാപനം ഇന്ന് രാവിലെ ( 22 ജനുവരി 2024) 11 മണിക്ക് സർവകലാശാല ആസ്ഥാനത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ വച്ച് ബഹു. വൈസ് ചാൻസലർ ഡോ. പി. എം മുബാറക് പാഷ പരീക്ഷാഫലം പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ ഡോ.ഗ്രേഷ്യസ് ജെ. ക്ക് കൈമാറികൊണ്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു... Read more.

...


ശ്രീനാരായണഗുരു ഓപ്പൺ സർവകലാശാല പ്രഥമ യു ജി (2022 അഡ്മിഷൻ) ഒന്നും രണ്ടും സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷാ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു... Read more.