...

ശ്രീനാരായണഗുരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൈബ്രറിയിക്കായി മഹാകവി ഉള്ളൂർ സാംസ്‌കാരിക വേദി ഭാരവാഹികൾ പുസ്തകങ്ങൾ സംഭാവന നൽകി.... READ MORE

...

We are thrilled to share that we have embarked on a ground breaking collaboration with Cambridge University Press and Assessment.... READ MORE

...

ശ്രീനാരായണഗുരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ 6 പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് നാല് വർഷ ബിരുദത്തിന് യു ജി സി യുടെ അംഗീകാരം... READ MORE

SGOU is the first Open University in India approved to commence Four-year programmes

UGC has given approval for Sreenarayanguru Open University to commence the 4-year programmes in 6 disciplines.

  1. BA Malayalam
  2. BA English
  3. BA History
  4. BA Sociology
  5. BBA
  6. B Com 

 

REGIONAL CENTRE – THALASSERY

RC Director : Dr. ABDUL GAFOOR . C V (Director)

Contact : 9188922089

Email :rctdirector@sgou.ac.in

Read More...
REGIONAL CENTRE KOZHIKODE

RC Director : Dr. ABDUL GAFOOR . C V (Incharge)

Contact : 9188922089

Email :rckdirector@sgou.ac.in

Read More...
REGIONAL CENTRE – ERNAKULAM

RC Director : TOJO MON MATHEW (Director)

Contact : 9447419840

Email :rcedirector@sgou.ac.in

Read More...
REGIONAL CENTRE – PATTAMBI

RC Director : TOJO MON MATHEW (Incharge)

Contact : 9447419840

Email :rcpdirector@sgou.ac.in

Read More...
REGIONAL CENTRE -HEAD QUARTERS

RC Director : Dr. Vincent B. Netto (Director)

Contact : 8301045215

Email :vincent.netto@gmail.com

Read More...
UGC APPROVED PROGRAMMES